Wczytuję dane...
Model: MIR-481101
Waga produktu: 0.5 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
EAN: 5901461481115
Koszt wysyłki od: brak. PLN
Producent: Mirage Hobby

Fighter Aircraft PZL P.11c version with skis by Szomański

Samolot myśliwski PZL P-11c wersja z nartami produkcji Szomańskiego


SERIA 11

1/48

481101

ean: 5901461481115

[POL]
Inż. Zyg­munt Pu­ław­ski za­pro­jek­to­wał w Pań­stwo­wych Za­kła­dach Lot­ni­czych w War­sza­wie sa­mo­lot my­śliw­ski PZL P.11, ja­ko od­mia­nę sa­mo­lo­tu PZL P.6 o więk­szej mo­cy sil­ni­ka i wyższych osią­gach. Pierw­szy pro­to­typ P.11 zo­stał ob­la­ta­ny w sierp­niu 1931 r. już po śmier­ci kon­struk­to­ra. Dal­szym roz­wo­jem tech­nicz­nym sa­mo­lo­tu za­jął się inż. Wsie­wołod Ja­ki­miuk.
Specjalnie dla samolotu w firmie Szomański i Ska. opracowano zimowe narty. Ich konstruktorem był inż. Bernard Sznycer.
Po pierwszych testach przeprowadzonych w zimach 1936/1937 oraz 1937/1938 narty udoskonalono tak aby nie przymarzały do podłoża podczas dłuższego postoju.
PZL P.11c jest naj­bar­dziej za­służo­nym pol­skim sa­mo­lo­tem my­śliw­skim, choć na świe­cie bar­dziej jest zna­na je­go od­mia­na eks­por­to­wa PZL P.24, P.11 był pierwszym walczącym samolotem myśliwskim koalicji antyhitlerowskiej...

Zestaw zawiera:
kalkomanię do 1 wersji malowania,
linkę antenową
linkę do nart oraz
linkę resorująca narty, komplet nart - żywica
maski, części fotortawione

[ENG]
Ing. Zyg­munt Pu­ław­ski of the National Aircraft Works in Warsaw, developed the PZL P.11 fighter as a more powerful derivative of the PZL P.6. The first prototype P.11 was flown in August 1931, by which time the designer had been killed in a flying accident. Further development was entrusted to Wsie­wołod Ja­ki­miuk.The Szomański i Ska company developed skis especially for the aeroplane, designed by Bernard Sznycer. After the first tests carried out during the winters of 1936/1937 and 1937/1938, the skis were improved so that they would not freeze to the ground during longer stops.
The PZL P.11c is the most distinguished Polish fighter, although its development exports variant, the PZL P.24, was better known abroad. The P.11 also had the distinction of being the first Allied fighter of WW2...


Set contains:
decal for 1 version of painting,
antenna and skis cables
skis spring line,
set of skis - resin
masks, photo etched parts

Polecamy