Wczytuję dane...
Model: MIR-848094
Kod producenta: MIR-848094
Waga produktu: 0.5 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
EAN: 5901463848947
Koszt wysyłki od: brak. PLN
Producent: Mirage Hobby

PZL.11c

Polski samolot myśliwski z II wś
POLISH AIR FORCE

skala: 1:48
kat. no: 848094
EAN: 5901463848947

[MODEL SET]
• Plastikowy model  do sklejania 1/48 • cztery farby akrylowe • klej do modeli • pędzelek

[MODEL SET]
Plastic model kit 1/48 four acrylic paints model glue brush

Inż. Zyg­munt Pu­ław­ski za­pro­jek­to­wał w Państwo­wych Za­kła­dach Lot­ni­czych w War­sza­wie sa­mo­lot my­śliw­ski PZL P.11, ja­ko od­mia­nę sa­mo­lo­tu PZL P.6
o więk­szej mo­cy sil­ni­ka i wyższych siągach. Pierw­szy pro­to­typ P.11 zo­stał ob­la­ta­ny w sierp­niu 1931 r. już po śmier­ci kon­struk­to­ra.
Pod­czas woj­ny we wrze­śniu 1939 r. pol­scy pi­lo­ci wal­czący na 150-u P.11 strąci­li oko­ło 100 sa­mo­lo­tów nie­miec­kich i kilka so­wiec­kich...

Mr Zyg­munt Pu­ław­ski of the National Aircraft Works in Warsaw, developed the
PZL P.11 fighter as a more powerful derivative of the PZL P.6.
The first prototype P.11 was flown in August 1931, by which time the designer had been killed in a flying accident.
During September 1939 Polish pilots, who flew some 150 P.11’s, shot down about 100 German aircraft and a few Soviet ones...

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...