Wczytuję dane...
Model: MIR-872095
Kod producenta: MIR-872095
Waga produktu: 0,30 kg
Realizacja zamówienia: 24 godzin
EAN: 5901463872959
Koszt wysyłki od: brak. PLN
Producent: Mirage Hobby
MODEL SET
SAMOLOT BOMBOWY

PZL-37 A „ŁOŚ”
BOMBER AIRCRAFT

SERIA 9
1/72
872095

ean-13: 5901463872959

Plastikowy
model do sklejania 1/72,
cztery farby akrylowe,
klej do modeli, 
pędzelek


Sa­mo­lot bom­bo­wy PZL-37 Łoś był naj­no­wo­cze­śniej­szym pol­skim sa­mo­lo­tem woj­sko­wym zbu­do­wa­nym przed II woj­ną świa­to­wą. Po­wstał rów­no­cze­śnie z pierw­szy­mi za­gra­nicz­ny­mi dwu­sil­ni­ko­wy­mi bom­bow­ca­mi z cho­wa­nym pod­wo­ziem: nie­miec­ki­mi He­in­kel He 111, Do­rnier Do 17, an­giel­ski­mi Blen­he­im i Hamp­den oraz so­wiec­ki­mi DB-3 i SB-2.
 Na po­cząt­ku wrze­śnia 1939 ro­ku by­ło zbu­do­wa­nych 96 Ło­si z cze­go 9 roz­bi­to. 40 wal­czy­ło w Bry­ga­dzie Bom­bo­wej, zaś 37 znaj­do­wa­ło się w dy­wi­zjo­nie szkol­nym i w Szko­le Pod­cho­rążych Lot­nic­twa a 5 w pró­bach i 5 w re­mon­tach. Ło­sie Bry­ga­dy Bom­bo­wej zwal­cza­ły nie­miec­kie od­dzia­ły pan­cer­ne pod Ra­do­miem, Puł­tu­skiem i Ró­ża­nem. Do Ru­mu­nii ewa­ku­owa­no 23 Ło­sie, 2 wy­lą­do­wa­ły w ZSRR i 2 zdo­by­li Niem­cy, zaś 60 ule­gło znisz­cze­niu...

Bomber aircraft PZL-37 Łoś was the most modern Polish warplane built before WWII. It was developed in parallel with the first foreign twin-engined bombers featuring retractable undercarriage: German Heinkel He 111 and Dornier Do 17, British Blenheim and Hampden, and Soviet DB-3 i SB-2. By early September 1939 96 Łoś bombers had been built, of which 9 had been written off.  40 fought in the Bomber Brigade, 37 were in the training squadron and in the Air Force College, while 5 were undergoing tests, and further 5 under repair. Bomber Brigade Łoś aircraft attacked German armour troops at Radom, Pułtusk and Różan. A total of 23 Łoś bombers were evacuated to Rumania, 2 landed in the USSR, and 2 were captured by the Germans, while 60 were destroyed...
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...